پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اگر واقعا تا همين پس‌فردا سر وعده باشند و زير قولشان نزنند و اين و آن فشار نياورند و واقعا دكتر هاشم آقاجري را آزاد كنند، قول مي‌دهم كه تلخي تعطيلي روزنامه‌ها كلا از كاممان بيرون برود.

نيكبخت كه اينطور گفته است، تا ببينيم...


هاست و ثبت دومین