پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


آخرين خبر: آقاجري آزاد شد.

به گزارش ايسنا، سيدهاشم آقاجري كه از سوي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران و طي سه جلسه‌ي محاكمه به اتهام اهانت به مقدسات اسلام به سه سال حبس تعزيري و دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود، بپس از سپردن وثيقه‌ي 97 ميليون توماني مورد نظر دادگاه، دقايقي پيش از زندان اوين آزاد شد.

خيلي خوشحال شدم. خيلي. الان كه به مريم دخترش زنگ زدم، مي‌گفت خونه‌شون شلوغ پلوغه و خيلي‌ها آمده‌اند به ديدنش. اميدوارم ديگه هيچ وقت برنگرده به اوين خراب‌شده!!

تكميل: دكتر قرار نبوده كه وثيقه ديگران را قبول كند. من هم كه شنيدم آزاد شده، حساس شدم كه ببينم چه شده كه قبول كرده ديگران وثيقه‌اش را بدهند تا آزاد شود. آخر شب بود كه فهميدم كه ماجرا چيست. يكي از بچه‌ها زنگ زد و خبر داد كه دوشنبه ختم مادربزرگ مريم، يعني مادر خانم بهنودي همسر دكتر آقاجري است كه پنجشنبه شب گذشته از دنيا رفته :( و احتمالا همين قضيه و ترجيح كنار خانواده بودن در چنين موقعيتي بوده كه باعث شده دكتر بپذير كه وثيقه 93 ميليوني (كه معلوم نيست چرا رقمش هرروز عوض مي‌شود!) را از دوستانش بپذيرد و بيايد بيرون. به هرحال مهم اين است كه آزاد شده، و آن مصيبت را هم به اين خانواده تسليت مي‌گويم.


هاست و ثبت دومین