پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


هيچ چيز نمي‌تواند ما غمگينان را به اندازه برد اولين و تنها مدال كشورمان در المپيك توسط حسين رضازاده شاد كند. در اين روزگار كه جوان ايراني از درون و بيرون و از جانب دوست و دشمن و هموطن و بيگانه تحت فشار است، يك شادي كوچك چند دقيقه‌اي هم بسيار غنيمت است. آنقدر كه چشم را ببندي و شراره‌هاي آتش شوق و دريغ جدايي را از صورت جانت كنار بزني و براي دمي خوش باشي.

مبارك است...


هاست و ثبت دومین