پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


مرا مهر سيه‌چشمان ز سر بيرون نخواهد شد
قضاي آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد

رقيب آزارها فرمود و جاي آشتي نگذاشت
مگر آه سحرخيزان سوي گردون نخواهد شد

مرا روز ازل كاري بجز رندي نفرمودند
هر آن قسمت كه آنجا شد از آن افزون نخواهد شد

حضرت حافظ


هاست و ثبت دومین