پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


سوتيتر: روزنامه اعتماد مطلبي را در روز چهار‌شنبه 4 آذرماه منتشر كرده بود با عنوان "آسيب‌شناسي‌ پديده‌ اجتماعي‌ افزايش‌ زنان‌ خياباني‌ ؛ مجازات‌ زنان‌ خياباني‌ برخورد با متهم‌ رديف‌ چندم‌ است‌". در مورد مطلب حرفي ندارم؛ مسئله اين است كه روزنامه‌ها تا چه اندازه در استفاده از عكس‌ها آزادند، آيا صرف اينكه سوژه عكس قابل شناسايي نباشد، كفايت مي‌كند؟
در عكسي كه مشاهده مي‌كنيد دو دختر كه چادر به سر ندارند ديده مي‌شوند، مسلماً اگر چهره اين افراد مشخص بود حق شكايت داشتند؛ اما آيا اين عكس چنين القا نمي‌كند كه زنان خياباني كساني هستند كه چنين ظاهري دارند؟ آيا چاپ چنين عكس‌هاي براي اينگون مطالب، توهين جمعي نيست؟ آيا اينگونه برخورد با مسائل ناشي از ساده‌سازي نيست؟
فكر مي‌كنم اهالي مطبوعات وظيفه سنگيني بر عهده دارند كه دقت بيشتري را طلب مي‌كند.


هاست و ثبت دومین