پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیرامان، امان، ز سيه‌رنگ بي‌صفاي حجاب
امان، ز شيوه دلتنگ بي‌وفاي حجاب

امان ز پوشش بي‌رحم گيسوانِ چو شب
امان ز صورت پوشيده در وراي حجاب

امان ز تيره‌ترين پاسدار مهجوري
ز دست شوم رياهاي بد اداي حجاب

امان ز مايه دوري و تور مستوري
ز شرم و حجب و حيا، از بهانه‌هاي حجاب

امان ز عادت هرروزِ "حا" و "جيم" و "الف"
امان ز حالت بي‌ذوق‌وحال "با"ي حجاب

امان ز ترس گناه و امان ز وهم ثواب
امان ز هرچه جهالت، ز تنگناي حجاب

هزاربار شكايت از آنكه حكمش كرد
هزار لعنت و نفرين به جاي‌جاي حجاب

چه سود، پارچه‌ها جسم و جانِ گل پوشند؟
چقدر ريختن اشك دل به پاي حجاب؟

بيفكنش ز سر آن دشمن جمالت را
به روي خاك بينداز بدنماي حجاب

ببر كنار ز رخسار آن حجاب سياه
كه غنچه بشكفد از مرز دلگشاي حجاب

بگيرد از سرت اي كاش باد چادر را
كه گل ز شرم رود پشت برگهاي حجاب

بيفتد از سرت آن شبنماي تيره و تار
به صبح ختم شود شرح ماجراي حجاب


هاست و ثبت دومین