پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


براي آزادي مجتبي سميع نژاد

فرماندار رضايت داد
وبلاگ‌نويس ساوه‌اي آزاد شد

آقاي شاهرودي، بدو، زود باش اخوي. از وبلاگ‌نويسان فقط مجتبي سميع نژاد باقي مانده است. زود كارش را پيگيري كن تا آزاد شود. او بي‌گناه است.

[يادتان باشد كه هنوز كسي نامه‌اي خطاب به شاهرودي تنظيم نكرده، چيزي هم كسي در روزنامه‌ها ننوشته. اينجوري به جايي نمي‌رسيم.]


هاست و ثبت دومین