پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


دكتر معين! برايت فقط تا سه و نيم صبح پوستر نچسبانده بودم كه امشب چسباندم. الان سرتاپا سريشم! آمده‌ام پاي كامپيوتر تا بنويسم اگر رأي نياوردي ديگر مشكل از خودت بوده. ما كارمان را كرده‌ايم!ضمنا رفقا، من را با نظرسنجي مظرسنجي هم بازي ندهيد. من فقط وقتي خبر پيروزي را بشنوم، باور مي‌كنم. بقيه حرفها را هم اينجا گفته‌ام.

به اميد و در انتظار خبر پيروزي.


هاست و ثبت دومین