پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


امروز «اقبال» توقيف شد. مثل هميشه: مرگ آزادي، مرگ آگاهي، مرگ انديشه، مرگ روزنامه. كار داشتم، نتوانستم براي عكس يادگاري بمانم. اما تنها روزنامه‌اي بود كه توقيف شد و برايش اشك ريختم. ياد آن روزها كه پيش شماره را درمي‌آورديم، آن روزها كه بي‌هيچ امكاناتي كار مي‌كرديم. آن روزهاي شيرين ... چه كسي فكر مي‌كرد ما و بچه‌هاي پرتلاش و بي‌ادعاي تحريريه اقبال بتوانند تيراژ اين روزنامه را با دست خالي به 120 هزار و در اين اواخر 150 هزار عدد برسانند؟ اين را ديگر همه مي‌دانند. اين يك قاعده از آن بالاي بالاست، كه هيچ روزنامه‌اي در ايران نبايد بالاي 100 هزار برود، مگر اينكه گوش به فرمان باشد. اقبال گوش به فرمان نبود.

متن حكم
موضع وزارت ارشاد
اقبال شهيد شد، علي دهقان
عكسهاي منصور
عكسهاي رويتر
عكسهاي ديگر

صداي پاي فاشيسم بلندتر شد...


هاست و ثبت دومین