پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر

...

پايه‌هاش شكسته! بايد يه صندلي جديد بخرم.


هاست و ثبت دومین