پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اكثر حرفهام در مطلب «مدني شدن قوه قضاييه» رو پس مي‌گيرم. اينقدر كه ديروز ظهر زير لبم مرتب داشتم مي‌گفتم: اين خوكدوني كه توش هستيم، اين سگدوني كه توش هستيم...
ماجرا هيچ ربطي هم به گنجي منجي نداره. كاملا شخصي، ابلهانه و مسخره ست. ولي خدا به همين دلايل مسخره، جناب دادستان و همه زيردستانش رو به فيض شهادت نائل كنه

هاست و ثبت دومین