پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


نامردي كرد، سكوت كردم
نامردي كرد، صبر كردم
نامردي كرد، چيزي نگفتم
نامردي كرد، نگاه كردم
نامردي كردي، سكوت كردم
نامردي كردي، صبر كردم
نامردي كردي، چيزي نگفتم
نامردي كردي، نگاه كردم
نامردي كردند، سكوت كردم
نامردي كردند، صبر كردم
نامردي كردند، چيزي نگفتم
نامردي كردند، نگاه كردم
نامردي كرديد، سكوت كردم
نامردي كرديد، صبر كردم
نامردي كرديد، چيزي نگفتم
نامردي كرديد، نگاه كردم
خسته شدم.
مواظب باش ديگه نامردي نكنيد.
ممكنه اين دفعه ديگه صبر نكنم.

هاست و ثبت دومین