پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


كابينه 70 ميليوني
70 = 20 + 20 + 17 + 3 + 10
20 : ارتش بيست ميليوني = سپاه + بسيج
20 : جذب يا كنترل 20 ميليوني كه در انتخابات شركت نكردند = تحريمي‌ها + نااميدها و بريده‌ها
17 : حفظ آراي رئيس جمهور منتخب
3 : داشتن هواي راست سنتي ( آراي علي لاريجاني)
10 : سركوب شديد 10 ميليوني كه در دور دوم به هاشمي رأي دادند

كابينه خدمت به ملت
ملت = دوستان + ديگران
خدمت: خدمت كردن به دوستان + به خدمت ديگران رسيدن

كابينه كار و تلاش
چهار نفر آدم بيكار
چهار نفر براي اينكه كار مخالفان را بسازند
شش نفر با سابقه كار در صد متري محل كار دكتر احمدي نژاد
پنج تا از بر و بچه هاي كاردرست جبهه
دو نفر كه تا طرف را آش و لاش نكنند، ول‌كن نيستند

كابينه عدالت ورزي و مبارزه با فساد
نماد عدالت: 3 نفر از قوه قضاييه
نماد ورزي: 4 نفر با سابقه اطلاعاتي و امنيتي براي ورزاندن ديگران
نماد واو: 4 نفر كه هيچ‌كس هيچ چيز مهمي درباره آنها نمي‌داند
نماد مبارزه: 4 نفر (بدون ذكر نام در اين گزارش)
نماد فساد: 3 نفر (بدون توضيح)
نماد عدم فساد: 3 نفر بدون هيچ سابقه مفيد (تا طبيعتا فسادي هم در كارنامه ايشان نباشد)

كابينه محبت و مهرورزي
21 = 7 + 7 + 7
7 نفر با سابقه محبت در انجمن‌هاي اسلامي دهه شصت
7 نفر با سابقه مهرورزي به مخالفان نظام در آنسوي مرزها
7 نفر با سابقه محبت و مهرورزي به زندانيان و متخلفين در اينسوي مرزها

كابينه علمي و تخصصي
سابقه رياست دانشگاه: صفر درصد
سابقه ورود به ساختمان وزارتخانه مربوطه: 55 درصد
سابقه تقلب در مدارك دانشگاهي: 2 نفر
سابقه مخالفت با همه‌چيز در حوزه تخصصي مورد نظر: 60 درصد
برتري اندازه ريش، يقه بسته و جاي مهر در پيشاني بر متوسط جامعه: 75 درصد
سابقه تندي و انتقاد از اصلاحات و اصلاح طلبان: 90 درصد
سابقه تكرار روزانه مرگ بر آمريكا: 100 درصد
نتيجه اخلاقي:
علم = تقوا (ظاهر الصلاح) + تعهد (نه تخصص) + معرفت (نه آگاهي) + قاطعيت (خشونت) + جواني (بي‌تجربه‌گي) + دكتر احمدي نژاد!


هاست و ثبت دومین