پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


هرچه خواستم از رمضان و شب‌هاي احيا بنويسم، نشد. نتوانستم. از شما و خود ديگرم چه پنهان، هر از چندي يك گوشه‌اي پابند مي‌شوم. اين روزها هم توي «من اين لي الخير...» گير كرده‌ام. نه توانسته‌ام جلو بروم، نه توانسته‌ام بيرون بيايم. همان دو بند اول و اين نيم‌بند، آستينم را گرفته... همين.

هاست و ثبت دومین