پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اي گناهان! به سوي بنده من بشتابيد و براي رسيدن به او بر هم سبقت گيريد، كه ماه ميهماني من تمام شده و فصل عشق و حال رسيده!

هاست و ثبت دومین