پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


بی اینترنتی هم بد دردیه. آدم رو مجبور می کنه از اعتیادش دست برداره و بدبختی های خودش بیشتر فکر کنه. ای روزگار... ای داد بیداد!

هاست و ثبت دومین