پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


برويد
راحتم بگذاريد
راه دريا دور است
مسافران غمگين ما خواب اند


هاست و ثبت دومین