پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


خبرهای ضد و نقیضی از انتخابات شورای تهران به گوش می رسد. ولی اگر همان وضعی که در مجلس و خبرگان بود در شورای تهران هم تکرار شود، می شود یک شورای ترکیبی را با حداقل 5 و حداکثر 10 اصلاح طلب حدس زد. اما و هزار اما ...

رایحه تقلب بدجوری به گوش می رسد. البته انتخابات تا پایان روز انتخابات سالم بود چون میزان تقلب و تخلف در آن از متوسط انتخابات گذشته بیشتر نبود. اما در مرحله شمارش آرای شورا، اصلا اعتمادی به نحوه شمارش وجود ندارد. به هرحال باید منتظر بود و دید.

هاست و ثبت دومین